El consell de delegats està format per tots els delegats i subdelegats de tots els grups del centre i es renova a principi de cada curs amb les eleccions pertinents.

 

Funcions del consell de delegats

Segons l’article 114 del Reglament Orgànic i Funcional dels Centres de Secundària, el consell de delegats tindrà les funcions següents: 

 1. Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del projecte educatiu de l'institut i la programació general anual.

 2. Informar els representants dels alumnes en el consell escolar dels problemes de cada grup o curs. 

 3. Rebre informació dels representants dels alumnes en aquest consell, així com de les confederacions, federacions estudiantils i organitzacions juvenils legalment constituïdes. 

 4. Elaborar informes per al consell escolar a iniciativa pròpia o a petició d'aquest. 

 5. Elaborar propostes de modificació del reglament de règim intern.

 6. Informar els estudiants de les activitats d'aquest consell.

 7. Formular propostes de criteris per a l'elaboració dels horaris d'activitats docents i extraescolars. 

 8. Debatre els assumptes que haja de tractar el consell escolar en l’àmbit de la seua competència.

 9. Quan ho sol·licite, el consell de delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltat pels òrgans de govern i de coordinació de l'institut en els assumptes que, per la seua naturalesa, requerisquen de la seua audiència.

 

Ideari i estatuts de l'associació de pares i mares d'alumnes.

Entre els objectius d'aquesta associació recollits en els seus estatuts destaquem, que l'AMPA procurarà: 

 1. Col·laborar en la gestió del centre.

 2. Promoure i facilitar la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

 3. Vetllar pel respecte als drets dels alumnes.

 4. Promoure i organitzar la realització d'activitats extraescolars, culturals, esportives i recretatives.

 5. Promoure la plena realització del principi de gratuïtat de l'ensenyança.

 6. Promoure l'efectiva igualtat de drets de tots els alumnes sense discriminació per raons socials, econòmiques, ideològiques, religioses, de raça, de sexe o per alguna minusvalidesa física o psíquica.

 7. Aconseguir que el centre educatiu sigue una escola sana, solidària, democràtica i que respecte els costums i tradicions de l'entorn sociocultural.

 

Per formar part de l'associació

Els pares d'alumnes podran formar part de l'AMPA del nostre centre mitjançant l'ingrés, en el moment de matricular al seu fill(a), de només 18 € per any.

Amb aquesta quota es tenen tots els drets i avantatges reconeguts en els estatus de l'associació, així com en aquells acords puntuals que s'establisquen amb la direcció del centre. 

El pagament és únic (un per curs), independentment del nombre de fills que tingueu estudiant al centre.

 

Activitats i reunions

Reunions previstes durant el curs:
1) Assemblea General de l'AMPA (inici de curs).
2) Junta General (final del 1er trimestre)
3) Junta General (final del 2n trimestre)
4) Junta General (final de curs)

 

Web de l'AMPA >>

 

Membres del consell escolar (2015-2017)

Director: Carles Guzmán

Cap d'estudis: Carlos Campos

Secretari: Antonio Gozalbo

 

Vocals professors/es:

Ricard J. Tovar

César Torlà

Eva Tomás

Palmira Gil

Enrique Grangel

...

 

Vocals pares i mares:

...

 

Vocals alumnes:

...

 

Vocal PAS:

Esperanza Bartoll

 

Vocal ajuntament de l'Alcora:

...

 

Funcions del consell escolar

Segons l’article 68 del Reglament Orgànic i Funcional dels Centres de Secundària, el consell escolar de l'institut tindrà, entre altres, les següents atribucions:

 1. Establir les directrius per a l'elaboració del projecte educatiu de l'institut i aprovar-lo.

 2. Participar en l’elegir el director o directora del centre. 

 3. Decidir sobre l’admissió de l’alumnat.

 4. Aprovar el projecte de pressupost de l'institut i la seua execució. 

 5. Adoptar criteris per a l'elaboració de la programació general anual de l'institut, aprovar-la i avaluar-la, respectant en tot cas els aspectes docents que competeixen al claustre de professors.

 6. Elaborar les directrius per a la programació i la realització de les activitats escolars complementàries.  

 7. Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres centres, entitats i organismes. 

 8. Promoure la renovació de les instal·lacions i de l'equipament escolar.

 9. Supervisar, analitzar i valorar l'activitat general de l'institut en els aspectes administratius i docents. 

 10. Emetre informe sobre la memòria de les activitats i la situació general de l'institut que amb caràcter anual presente l'equip

  directiu. 

 11. Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge al centre, a través dels resultats de les avaluacions i de l'anàlisi que en aquest sentit realitze el claustre de professors.

 12. Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que sobre el centre realitze l'administració

  educativa.

 13. Conèixer i emetre informe sobre els projectes de convenis de col·laboració entre l'institut i els centres de

  treball en relació amb la formació de l'alumnat i la seua inserció professional.

 14. Aprovar el pla de normalització lingüística del centre.

 15. Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives

 16. Aprovar el Reglament de Règim Intern.

 

Auxiliar administrativa: Esperanza Bartoll Andreu

Conserges: Emilia Blasa Mas Corella i Sara Solsona Mas.

L’horari d’atenció al públic en tots els matins de dilluns a divendres és de 9,00 h. a 14,00 h.

 

La direcció del centre

Director: Carles Guzman Pitarch, professor de Geografia i història.

Sotsdirectora: Lorena Mollón Ripollés, professora de Llengua i Literatura Valenciana.

Cap d'estudis: Carlos Campos Saborido, professor d’Informàtica.

Cap d'estudis de cicles formatius: Vicent Soler, professor de Mecanitzat i Manteniment.

Secretari: Antoni Gozalbo Nadal, professor de Geografia i història

 

Funcions de la direcció del centre

1. Dirigir i coordinar totes les activitats de l'institut cap a la consecució del seu projecte educatiu, d'acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competencies atribuldes al consell escolar de l'institut i al claustre.

2. Exercir la representació del centre i representar l'administra­ ció educativa a l'institut, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.

3. Complir i fer complir les lleis i restants disposicions vigents.

4. Col'laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Cien­ cia en tot allo relatiu a la consecució deIs objectius educatius de l'institut.

5. Desi ar el cap o la cap d'estudis, el secret i o secretaria i qualsevol altre organ unipersonal de govern que puga formar p t de l'equip directiu llevat de l'administrador o administradora, pro­ posar-ne els nomenaments i cessaments a l'administració educati­ va, així com design i sep ar els caps de departament i els tutors, d'acord amb el procediment establit en aquest reglament.

6. Exercir la direcció de tot el personal adscrit a l'institut, així com dirigir la gestió deIs mitjans materials d'aquest.

7. Afavorir la convivencia al centre i imposar les correccions que corresponguen, d'acord amb el que establisca la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i en compliment deis criteris fixats pel consell escol de l'institut.

8. Convoc i presidir els actes academics i les reunions de tots els organs coHegiats de gove de l'institut, i executar els acords adoptats en l'ambit de la seua competencia.

9. Autoritz les despeses d'acord amb el pressupost de l'insti­ tut, orden els pagaments i vis els certificats i documents oficials de l'institut.

10. Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministra­ ments d'acord amb la legislació.

11. Coordinar i foment la participació deis diferents sectors de la comunitat escol i procurar els mitjans necess is per a l'exe­ cució més eficay de les seues atribucions.

12. Elabor amb l'equip directiu el projecte educatiu i la pro­ gramació general anual de l'institut, d'acord amb les directrius i els criteris establits pel consell escolar i amb les propostes formulades pel claustre, l'associació de pares i m es d'alumnes i el consell de delegats.

13. Promoure les relacions amb els centres de treball per a la formació de l'alumnat i la seua inserció professional.

14. Promoure l'ús vehicular i social del valencia en les activi­ tats de l'institut, d'acord amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia i la normativa de desplegament.

15. Impuls i promoure les relacions de l'institut amb les insti­ tucions del l'entorn.

16. Present la memoria anual d'activitats i de la situació gene­ ral de l'institut al director o directora territorial de Cultura i Educa­ ció.

17. Garantir i facilit la informació sobre la vida de l'institut als diferents sectors de la comunitat escolar i a les seues organitza­ cions representatives, lliurant copia deis documents que li siguen requerits en els termes que estableix la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

18. G antir i facilitar el dret de reunió del professorat, alumnat, pares i mares d'alumnes i personal d'administració i serveis, d'acord amb la Llei Organica Reguladora del Dret a l'Educació i la legislació vigent que regule els organs de representació i la nego­ ciació col,lectiva deis empleats públics.

19. Facilit l'adequada coordinació amb altres serveis educa­ tius de la seua dem cació.

20. Subministrar la informació que li siga requerida per les autoritats educatives competents.

21. Proposar actuacions anuals al consell escolar i al claustre de professors que despleguen les línies basiques del pro ama presen­ tat per a la seua elecció, i presentar una informe al final del curs sobre la seua realització.

22. El director o directora i l'equip directiu realitz an informes trimestrals de les activitats i de la situació general de l'institut diri­ gits al claustre de professors i al consell escol .

23. Qualsevol altra que legalment o reglamentariament li siga atribuIda.

 

El claustre de professors/es

Són funcions del claustre de professors/es:

 1. Realitzar propostes per l’elaboració i la modificació del projecte educatiu de l'institut, de la programació general anual, del pla de normalització lingüística i de les activitats complementàries i extraescolars. 

 2. Aprovar i avaluar els projectes curriculars d'etapa segons el projecte educatiu del centre i decidir les modificacions posteriors.

 3. Aprovar i avaluar els aspectes docents segons el projecte educatiu del centre de la programació general anual de l'institut i fer un informe sobre aquesta abans de la presentació al consell escolar.

 4. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació, la investigació i la innovació pedagògica i de la formació del professorat de l'institut. 

 5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre. 

 6. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 

 7. Establir els criteris per a l'assignació i la

 8. coordinació de tutories i de les activitats d'orientació de l'alumnat. 

 9. Establir els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris de l'alumnat. 

 10. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del professorat i alumnat en general, i utilització racional dels espais comuns i de l'equip didàctic en general.

 11. Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge a l'institut a través dels resultats de les avaluacions i elevar-ne l’anàlisi al consell escolar.

 12. Analitzar i avaluar els resultats de les avaluacions que realitze l'administració educativa,

 13. Informar sobre les relacions de l’institut amb les institucions de l'entorn i amb els centres de treball. 

 14. Aportar al consell escolar de l'institut criteris i propostes per l’elaboració del reglament de règim intern

 

La comissió de coordinació pedagògica (CCP)

Als instituts d'Educació Secundaria hi haura una comissió de coordinació pedagógica que est a inte ada pel director o directo­ ra, que en sera el president, el cap o els caps d'estudis i els caps de departament.

La comissió de coordinació pedagógica tindrà les com­ petencies següents:

l . Analitz , des del punt de vista educatiu, el context cultural i sociolingüístic de l'institut a fi de proposar a l'equip directiu el pla de normalització lingüística i el disseny particular del programa o programes d'educació bilingüe que aplique el centre, per a la inclu­ sió en el projecte educatiu de l'institut.

2. Establir les directrius generals per a l'elaboració i la revisió deis projectes curricul s d'etapa, escoltat el claustre.

3. Coordinar l'elaboració i responsabilitzar-se de la redacció deis projectes curriculars d'etapa i de les seues possibles modifica­ ClOns.

4. Analitz i informar el claustre sobre la coherencia entre el projecte educatiu de l'institut, els projectes curricul s d'etapa i les seues possibles modificacions, la programació general anual i el conjunt de programes d'atenció a la diversitat que el centre esta­ blisca.

5. Establir les directrius generals per a l'elaboració de les pro­ gramacions didactiques deis dep aments, del pla d'orientació edu­ cativa, psicopedagógica i professional i del pla d'acció tutorial, inclosos en el projecte curricular d'etapa.

6. Proposar al claustre de professors, per a la seua aprovació, els projectes curricul s i el pla d'avaluació d'aquests.

7. Coordinar el desplegament dels projectes curricul s d'etapa en la practica docent de l'institut.

8. Promoure i col'labor amb el cap d'estudis en la coordinació les activitats de perfeccionament del professorat.

9. Proposar al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació, d'acord amb les decisions incloses en els projectes curricul s d'etapa, i el calendari d'examens o proves extraordina­ ries.

10. Promoure l'ús del valencia en totes les activitats que li com­ peteixen.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors