Volem informar-los que comença la segona fase del programa Xarxa Llibres. La participació en aquesta fase és obligatòria per a: 

- Famílies que ja participen en el programa i que han de cobrar la segona fase i continuar participant - Famílies que participaven en el Banc de Llibres de l'ajuntament de l'Alcora
- Famílies que volen formar part del programa Xarxa Llibres a partir del curs 2016/2017 

Sol·licitud de transport escolar

Els alumnes que estan interessats en utilitzar algun dels seveix de transport escolar deuran imprimir la sol.licitud adjunta amb pdfomplir-la, firmar-la i entregar-la al centre.

Per a complimentar la sol.licitud:

       -Dades primer/segon sol.licitant: pare i mare

       -Dades de l'alumnat sol.licitant (si hi han diferents alumnes dins de la mateixa unitat familiar, cal presentar una única sol.licitud)

       -Respecte a les caselles, cal omplir únicament la de TRANSPORT.Els alumnes d'ESO i FPB "ajuda col.lectiu"; els de Batxillerat i Cicles "Autorització".

Cal aportar també certificat d'empadronament de l'alumne i els últims rebuts de llum i aigua de la vivenda amb una antiguitat màxima de quatre mesos. La data màxima de presentació és el 12 de juliol.

Sol·licitud de transport escolar >>

 

Beneficiaris

Segons la resolució que cada any publica la Direcció General d’Ordenació de Centres Docents sobre el servici complementari de transport escolar són beneficiaris del servici escolar de transport, l'alumnat d'Educació Primària, Educació Especial i Educació Secundària Obligatòria, escolaritzat en un centre públic de titularitat de la Generalitat, el domicili habitual del qual, segons conste en el certificat de residència, es trobe a una distància de 3 Km o més del centre d'escolarització que li corresponga. 

L'alumnat d'altres nivells educatius no obligatoris, només podrà utilitzar les rutes de transport col·lectiu quan estiga convenientment autoritzat per resolució de la Direcció Territorial de Educació, i sempre que hi haja places vacants en l'autobús contractat, d'acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servici. Esta autorització s'atorgarà, si és procedent, a petició dels pares. El centre docent de destinació ha de tramitar-ne les peticions a la Direcció Territorial de Educació, la qual les concedirà amb caràcter excepcional.

 

Modalitats de servei

La prestació del servei escolar complementari de transport podrà adoptar una de les modalitats següents:

a) Transport escolar col·lectiu

Esta modalitat comportarà la inclusió de l'alumnat en una de les rutes de transport que establirà la Direcció Territorial de Educació, d'acord amb les necessitats comunicades pels centres i les disponibilitats pressupostàries. El nombre mínim d'alumnes per a establir una ruta de transport col·lectiu serà de 15 alumnes.

b) Ajudes individuals de transport escolar

Esta modalitat, que serà autoritzada per la Direcció Territorial de Educació, correspondrà a l'alumnat que tot i tindre dret a ser beneficiari del servei escolar de transport, per complir els requisits establerts en l'apartat 2, no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.

 

Línies de transport escolar

La Direcció Territorial d’Educació ha establert les següents línies de transport escolar:

  1. 1203-201 Llucena

  2. 1203-202 Figueroles

  3. 1203-107 Costur

  4. 1203-203 i 1203-204 Sant Joan de Moró

 

Beques

 (EN CONSTRUCCIÓ)

 

Títols

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnes que hagen acabat els estudis en un centre docent de l´àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, regulats per la LOGSE, i aquells que vulguen sol·licitar el Certificat d´Aptitud del Cicle Superior del Primer Nivell d´Ensenyaments Especialitzats d´Idiomes.

Quan sol·licitar-ho?

L´alumne sol·licitarà l´expedició del seu títol en qualsevol moment al llarg de l´any.

On anar?

Les sol·licituds d´expedició de títols corresponents a ensenyaments no obligatoris es presentaran en el centre de titularitat de la Generalitat Valenciana on hagen realitzat els estudis o en aquell al qual es trobe adscrit el centre docent privat on els va cursar.

Què s'ha de presentar?

- Imprés de sol·licitud d´expedició del títol.

- Pagament de taxes, si s´escau. L´expedició del títol de Graduat en Educació Secundària l´iniciarà d´ofici el centre corresponent i no estarà subjecte al pagament de taxes.

Com sol·licitar-ho? Passos

- Presentació de la sol·licitud i pagament de les taxes (la sol·licitud es fa a la secretaria del centre).

  1. -Els títols, diplomes i certificats, una vegada expedits, hauran de ser retirats personalment per les persones interessades en el centre docent que hagueren realitzat la proposta d'expedició, després de l'acreditació de la seua personalitat, o per persona autoritzada a esta finalitat. Per a això, els centres docents cursaran comunicacions a les persones interessades en què s'indique que els seus títols es troben disposats per a ser retirats.

 

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el vostre títol en registre de títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana:

http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/titulos.htm

 

 

Admissió i matricula

El procés d'admissió i matrícula comença en el mes d’abril amb l’inscripció dels alumnes de primària provinents dels centres adscrits al nostre. Posteriorment, s’inicien els terminis per a la resta d’alumnat, tant d’altres centres, com del propi IES Ximén d’Urrea.

 

Beques i títols

Durant el curs la Conselleria d’Educació realitza diferents ofertes d’ajut a l’estudi destinades a l’alumnat de secundària. Ací vos informarem al respecte. També vos pot interessar saber sobre el procediment per la sol·licitud dels títols acadèmics, així com de la seua disponibilitat en la secretaria del centre a fi que passeu per recollir-los.

 

Calendari escolar

La Conselleria d’Educació determina per a cada any acadèmic el calendari escolar amb les jornades lectives i els dies festius que disposaran tots els centres de la Comunitat Valenciana. Aquest calendari es complementa amb els tres dies festius que cada municipi, a través del Consell Escolar Municipal, fixa per als centres del seu àmbit.

 

Transport escolar

Segons l'actual mapa escolar són el centre de referència comarcal al que estant adscrits:

  1. Tots els centres de primària de la comarca excepte els d’Alcora.

  2. Tots els centres de secundària de la comarca.

Per atendre aquest alumnat, la Conselleria d’Educació oferta el servei de transport escolar amb determinades condicions i línies de recollida d'alumnes.

 

Llibres de text i documentació

Llibres de text que els diferents departaments didàctics han establert com a material de treball i consulta i en els que es recullen els continguts curriculars de cada assignatura.

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors