La matèria Valors Ètics pretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions interpersonals. Per això, el seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben a sentir-se artífexs de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que els agradaria construir, ajudant-los a desenrotllar tant les seues capacitats cognitives com afectives per a consolidar la reflexió com un hàbit necessari en la consecució de la seua autonomia i la justificació racional de les seues eleccions com a guia de la seua conducta en tots els àmbits de la vida.

 

Valors ètics 1r d'ESO

Unitats didàctiques

Unitat 1: Animals i persones
Unitat 2: La persona com a ésser moral
Unitat 3: Emocions i sentiments
Unitat 4: Ser adolescent
Unitat 5: Crear el caràcter
Unitat 6: La construcció de la personalitat
Unitat 7: Individu i societat
Unitat 8: La socialització
Unitat 9: La relació amb els demés
Unitat 10: Ens respectem els uns als altres
Unitat 11: Solució de conflictes
Unitat 12: Vida pública i llibertat

 

El llibre de text que utilitzarem per a desenvolupar els continguts de l´assignatura será:

Fernando Martinez Llorca et al. 1 ESO Valors ètics, Ed. Anaya, ISBN 978-84-678-5165-6

 

Valors ètics 2n d'ESO

Unitats didàctiques:

Unitat 1: Animals i persones
Unitat 2: La persona com a ésser moral
Unitat 3: Emocions i sentiments
Unitat 4: Ser adolescent
Unitat 5: Crear el caràcter
Unitat 6: La construcció de la personalitat
Unitat 7: Individu i societat
Unitat 8: La socialització
Unitat 9: La relació amb els demés
Unitat 10: Ens respectem els uns als altres
Unitat 11: Solució de conflictes
Unitat 12: Vida pública i llibertat

 

El llibre de text que utilitzarem per a desenvolupar els continguts de l´assignatura será:

Fernando Martinez Llorca et al. 1 ESO Valors ètics, Ed. Anaya, ISBN 978-84-678-5165-6

 

Valors ètics 3r d'ESO

 Unitats didàctiques:

Unitat 1: Normes morals, lleis i dret
Unitat 2: Justificació de les normes jurídiques
Unitat 3: La conquesta dels drets humans
Unitat 4: Els drets humans
Unitat 5: Cap a la llibertat i la igualtat
Unitat 6: Els reptes dels drets
Unitat 7: El poder de la informació: la ciència i la tècnica
Unitat 8: Ciència, tècnica i societat
Unitat 9: Tecnologia i ètica
Unitat 10: Dimensión moral de la ciència i de la tecnologia
Unitat 11: Problemes de l’avenç tecnològic
Unitat 12: La bioètica

 

El llibre de text que utilitzarem per a desenvolupar els continguts de l´assignatura será:

Fernando Martinez Llorca et al. 3 ESO Valors ètics, Ed. Anaya, ISBN 9978-84-678-5313-1

 

Valors ètics 4t d'ESO

Unitat 1: Dignitat i drets
Unitat 2: Ciutadania i estat
Unitat 3: Socialitzacio global
Unitat 4: Reptes del segle XXI
Unitat 5: Les ètiques formals
Unitat 6: Democràcia
Unitat 7: Societat, estat i valors
Unitat 8: Les lleis jurídiques
Unitat 9: La declaració universal dels drets humans
Unitat 10: Pau i seguretat
Unitat 11: Ciència i tecnologia
Unitat 12: Ètica aplicada

El llibre de text que utilitzarem per a desenvolupar els continguts de l´assignatura será

Fernando Martinez Llorca et al.  4 ESO Valors ètics, Ed. Anaya, ISBN 978-84-698- 1231-0

 

Instruments d’avaluació en ESO

En cada avaluació s’utilitzaran els següents instruments d’avaluació:

a) ACTIVITATS

- Debats
- Exercicis i activitats del llibre de text
- Analisi de texts
- Treballs monogràfics i presentacions
- Quadern de classe

Les diferents activitats suposaran el 30% de la nota mitja de cada avaluació.

b) PROVES ESCRITES

Es farà almenys una prova escrita per avaluació. La nota mitjana dels exàmens o controls que es realitzen per avaluació, d’acord amb la seqüenciació dels continguts, suposarà un 60% de la nota final de cada avaluació. 

c) L’ASSISTÈNCIA A CLASSE I ACTITUD

Els criteris d’avaluació abans exposats requereixen la presència i participació activa en les activitats de l’aula: exercicis, debats, treballs en equip. L’actitud i l’aula i el comportament positiu i proactiu en relació a l’assignatura suposarà un 10% de la nota final de l’assignatura.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors