Sol·licitud de transport escolar

Els alumnes que estan interessats en utilitzar algun dels seveix de transport escolar deuran imprimir la sol.licitud adjunta amb pdfomplir-la, firmar-la i entregar-la al centre.

Per a complimentar la sol.licitud:

       -Dades primer/segon sol.licitant: pare i mare

       -Dades de l'alumnat sol.licitant (si hi han diferents alumnes dins de la mateixa unitat familiar, cal presentar una única sol.licitud)

       -Respecte a les caselles, cal omplir únicament la de TRANSPORT.Els alumnes d'ESO i FPB "ajuda col.lectiu"; els de Batxillerat i Cicles "Autorització".

Cal aportar també certificat d'empadronament de l'alumne i els últims rebuts de llum i aigua de la vivenda amb una antiguitat màxima de quatre mesos. La data màxima de presentació és el 12 de juliol.

Sol·licitud de transport escolar >>

 

Beneficiaris

Segons la resolució que cada any publica la Direcció General d’Ordenació de Centres Docents sobre el servici complementari de transport escolar són beneficiaris del servici escolar de transport, l'alumnat d'Educació Primària, Educació Especial i Educació Secundària Obligatòria, escolaritzat en un centre públic de titularitat de la Generalitat, el domicili habitual del qual, segons conste en el certificat de residència, es trobe a una distància de 3 Km o més del centre d'escolarització que li corresponga. 

L'alumnat d'altres nivells educatius no obligatoris, només podrà utilitzar les rutes de transport col·lectiu quan estiga convenientment autoritzat per resolució de la Direcció Territorial de Educació, i sempre que hi haja places vacants en l'autobús contractat, d'acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servici. Esta autorització s'atorgarà, si és procedent, a petició dels pares. El centre docent de destinació ha de tramitar-ne les peticions a la Direcció Territorial de Educació, la qual les concedirà amb caràcter excepcional.

 

Modalitats de servei

La prestació del servei escolar complementari de transport podrà adoptar una de les modalitats següents:

a) Transport escolar col·lectiu

Esta modalitat comportarà la inclusió de l'alumnat en una de les rutes de transport que establirà la Direcció Territorial de Educació, d'acord amb les necessitats comunicades pels centres i les disponibilitats pressupostàries. El nombre mínim d'alumnes per a establir una ruta de transport col·lectiu serà de 15 alumnes.

b) Ajudes individuals de transport escolar

Esta modalitat, que serà autoritzada per la Direcció Territorial de Educació, correspondrà a l'alumnat que tot i tindre dret a ser beneficiari del servei escolar de transport, per complir els requisits establerts en l'apartat 2, no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.

 

Línies de transport escolar

La Direcció Territorial d’Educació ha establert les següents línies de transport escolar:

  1. 1203-201 Llucena

  2. 1203-202 Figueroles

  3. 1203-107 Costur

  4. 1203-203 i 1203-204 Sant Joan de Moró

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors