El consell de delegats està format per tots els delegats i subdelegats de tots els grups del centre i es renova a principi de cada curs amb les eleccions pertinents.

 

Funcions del consell de delegats

Segons l’article 114 del Reglament Orgànic i Funcional dels Centres de Secundària, el consell de delegats tindrà les funcions següents: 

  1. Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del projecte educatiu de l'institut i la programació general anual.

  2. Informar els representants dels alumnes en el consell escolar dels problemes de cada grup o curs. 

  3. Rebre informació dels representants dels alumnes en aquest consell, així com de les confederacions, federacions estudiantils i organitzacions juvenils legalment constituïdes. 

  4. Elaborar informes per al consell escolar a iniciativa pròpia o a petició d'aquest. 

  5. Elaborar propostes de modificació del reglament de règim intern.

  6. Informar els estudiants de les activitats d'aquest consell.

  7. Formular propostes de criteris per a l'elaboració dels horaris d'activitats docents i extraescolars. 

  8. Debatre els assumptes que haja de tractar el consell escolar en l’àmbit de la seua competència.

  9. Quan ho sol·licite, el consell de delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltat pels òrgans de govern i de coordinació de l'institut en els assumptes que, per la seua naturalesa, requerisquen de la seua audiència.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors