Ideari i estatuts de l'associació de pares i mares d'alumnes.

Entre els objectius d'aquesta associació recollits en els seus estatuts destaquem, que l'AMPA procurarà: 

  1. Col·laborar en la gestió del centre.

  2. Promoure i facilitar la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

  3. Vetllar pel respecte als drets dels alumnes.

  4. Promoure i organitzar la realització d'activitats extraescolars, culturals, esportives i recretatives.

  5. Promoure la plena realització del principi de gratuïtat de l'ensenyança.

  6. Promoure l'efectiva igualtat de drets de tots els alumnes sense discriminació per raons socials, econòmiques, ideològiques, religioses, de raça, de sexe o per alguna minusvalidesa física o psíquica.

  7. Aconseguir que el centre educatiu sigue una escola sana, solidària, democràtica i que respecte els costums i tradicions de l'entorn sociocultural.

 

Per formar part de l'associació

Els pares d'alumnes podran formar part de l'AMPA del nostre centre mitjançant l'ingrés, en el moment de matricular al seu fill(a), de només 18 € per any.

Amb aquesta quota es tenen tots els drets i avantatges reconeguts en els estatus de l'associació, així com en aquells acords puntuals que s'establisquen amb la direcció del centre. 

El pagament és únic (un per curs), independentment del nombre de fills que tingueu estudiant al centre.

 

Activitats i reunions

Reunions previstes durant el curs:
1) Assemblea General de l'AMPA (inici de curs).
2) Junta General (final del 1er trimestre)
3) Junta General (final del 2n trimestre)
4) Junta General (final de curs)

 

Web de l'AMPA >>

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors