Membres del consell escolar (2015-2017)

Director: Carles Guzmán

Cap d'estudis: Carlos Campos

Secretari: Antonio Gozalbo

 

Vocals professors/es:

Ricard J. Tovar

César Torlà

Eva Tomás

Palmira Gil

Enrique Grangel

...

 

Vocals pares i mares:

...

 

Vocals alumnes:

...

 

Vocal PAS:

Esperanza Bartoll

 

Vocal ajuntament de l'Alcora:

...

 

Funcions del consell escolar

Segons l’article 68 del Reglament Orgànic i Funcional dels Centres de Secundària, el consell escolar de l'institut tindrà, entre altres, les següents atribucions:

 1. Establir les directrius per a l'elaboració del projecte educatiu de l'institut i aprovar-lo.

 2. Participar en l’elegir el director o directora del centre. 

 3. Decidir sobre l’admissió de l’alumnat.

 4. Aprovar el projecte de pressupost de l'institut i la seua execució. 

 5. Adoptar criteris per a l'elaboració de la programació general anual de l'institut, aprovar-la i avaluar-la, respectant en tot cas els aspectes docents que competeixen al claustre de professors.

 6. Elaborar les directrius per a la programació i la realització de les activitats escolars complementàries.  

 7. Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres centres, entitats i organismes. 

 8. Promoure la renovació de les instal·lacions i de l'equipament escolar.

 9. Supervisar, analitzar i valorar l'activitat general de l'institut en els aspectes administratius i docents. 

 10. Emetre informe sobre la memòria de les activitats i la situació general de l'institut que amb caràcter anual presente l'equip

  directiu. 

 11. Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge al centre, a través dels resultats de les avaluacions i de l'anàlisi que en aquest sentit realitze el claustre de professors.

 12. Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que sobre el centre realitze l'administració

  educativa.

 13. Conèixer i emetre informe sobre els projectes de convenis de col·laboració entre l'institut i els centres de

  treball en relació amb la formació de l'alumnat i la seua inserció professional.

 14. Aprovar el pla de normalització lingüística del centre.

 15. Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives

 16. Aprovar el Reglament de Règim Intern.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors