La direcció del centre

Director: Carles Guzman Pitarch, professor de Geografia i història.

Sotsdirectora: Lorena Mollón Ripollés, professora de Llengua i Literatura Valenciana.

Cap d'estudis: Carlos Campos Saborido, professor d’Informàtica.

Cap d'estudis de cicles formatius: Vicent Soler, professor de Mecanitzat i Manteniment.

Secretari: Antoni Gozalbo Nadal, professor de Geografia i història

 

Funcions de la direcció del centre

1. Dirigir i coordinar totes les activitats de l'institut cap a la consecució del seu projecte educatiu, d'acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competencies atribuldes al consell escolar de l'institut i al claustre.

2. Exercir la representació del centre i representar l'administra­ ció educativa a l'institut, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.

3. Complir i fer complir les lleis i restants disposicions vigents.

4. Col'laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Cien­ cia en tot allo relatiu a la consecució deIs objectius educatius de l'institut.

5. Desi ar el cap o la cap d'estudis, el secret i o secretaria i qualsevol altre organ unipersonal de govern que puga formar p t de l'equip directiu llevat de l'administrador o administradora, pro­ posar-ne els nomenaments i cessaments a l'administració educati­ va, així com design i sep ar els caps de departament i els tutors, d'acord amb el procediment establit en aquest reglament.

6. Exercir la direcció de tot el personal adscrit a l'institut, així com dirigir la gestió deIs mitjans materials d'aquest.

7. Afavorir la convivencia al centre i imposar les correccions que corresponguen, d'acord amb el que establisca la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i en compliment deis criteris fixats pel consell escol de l'institut.

8. Convoc i presidir els actes academics i les reunions de tots els organs coHegiats de gove de l'institut, i executar els acords adoptats en l'ambit de la seua competencia.

9. Autoritz les despeses d'acord amb el pressupost de l'insti­ tut, orden els pagaments i vis els certificats i documents oficials de l'institut.

10. Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministra­ ments d'acord amb la legislació.

11. Coordinar i foment la participació deis diferents sectors de la comunitat escol i procurar els mitjans necess is per a l'exe­ cució més eficay de les seues atribucions.

12. Elabor amb l'equip directiu el projecte educatiu i la pro­ gramació general anual de l'institut, d'acord amb les directrius i els criteris establits pel consell escolar i amb les propostes formulades pel claustre, l'associació de pares i m es d'alumnes i el consell de delegats.

13. Promoure les relacions amb els centres de treball per a la formació de l'alumnat i la seua inserció professional.

14. Promoure l'ús vehicular i social del valencia en les activi­ tats de l'institut, d'acord amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia i la normativa de desplegament.

15. Impuls i promoure les relacions de l'institut amb les insti­ tucions del l'entorn.

16. Present la memoria anual d'activitats i de la situació gene­ ral de l'institut al director o directora territorial de Cultura i Educa­ ció.

17. Garantir i facilit la informació sobre la vida de l'institut als diferents sectors de la comunitat escolar i a les seues organitza­ cions representatives, lliurant copia deis documents que li siguen requerits en els termes que estableix la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

18. G antir i facilitar el dret de reunió del professorat, alumnat, pares i mares d'alumnes i personal d'administració i serveis, d'acord amb la Llei Organica Reguladora del Dret a l'Educació i la legislació vigent que regule els organs de representació i la nego­ ciació col,lectiva deis empleats públics.

19. Facilit l'adequada coordinació amb altres serveis educa­ tius de la seua dem cació.

20. Subministrar la informació que li siga requerida per les autoritats educatives competents.

21. Proposar actuacions anuals al consell escolar i al claustre de professors que despleguen les línies basiques del pro ama presen­ tat per a la seua elecció, i presentar una informe al final del curs sobre la seua realització.

22. El director o directora i l'equip directiu realitz an informes trimestrals de les activitats i de la situació general de l'institut diri­ gits al claustre de professors i al consell escol .

23. Qualsevol altra que legalment o reglamentariament li siga atribuIda.

 

El claustre de professors/es

Són funcions del claustre de professors/es:

 1. Realitzar propostes per l’elaboració i la modificació del projecte educatiu de l'institut, de la programació general anual, del pla de normalització lingüística i de les activitats complementàries i extraescolars. 

 2. Aprovar i avaluar els projectes curriculars d'etapa segons el projecte educatiu del centre i decidir les modificacions posteriors.

 3. Aprovar i avaluar els aspectes docents segons el projecte educatiu del centre de la programació general anual de l'institut i fer un informe sobre aquesta abans de la presentació al consell escolar.

 4. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació, la investigació i la innovació pedagògica i de la formació del professorat de l'institut. 

 5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre. 

 6. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 

 7. Establir els criteris per a l'assignació i la

 8. coordinació de tutories i de les activitats d'orientació de l'alumnat. 

 9. Establir els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris de l'alumnat. 

 10. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del professorat i alumnat en general, i utilització racional dels espais comuns i de l'equip didàctic en general.

 11. Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge a l'institut a través dels resultats de les avaluacions i elevar-ne l’anàlisi al consell escolar.

 12. Analitzar i avaluar els resultats de les avaluacions que realitze l'administració educativa,

 13. Informar sobre les relacions de l’institut amb les institucions de l'entorn i amb els centres de treball. 

 14. Aportar al consell escolar de l'institut criteris i propostes per l’elaboració del reglament de règim intern

 

La comissió de coordinació pedagògica (CCP)

Als instituts d'Educació Secundaria hi haura una comissió de coordinació pedagógica que est a inte ada pel director o directo­ ra, que en sera el president, el cap o els caps d'estudis i els caps de departament.

La comissió de coordinació pedagógica tindrà les com­ petencies següents:

l . Analitz , des del punt de vista educatiu, el context cultural i sociolingüístic de l'institut a fi de proposar a l'equip directiu el pla de normalització lingüística i el disseny particular del programa o programes d'educació bilingüe que aplique el centre, per a la inclu­ sió en el projecte educatiu de l'institut.

2. Establir les directrius generals per a l'elaboració i la revisió deis projectes curricul s d'etapa, escoltat el claustre.

3. Coordinar l'elaboració i responsabilitzar-se de la redacció deis projectes curriculars d'etapa i de les seues possibles modifica­ ClOns.

4. Analitz i informar el claustre sobre la coherencia entre el projecte educatiu de l'institut, els projectes curricul s d'etapa i les seues possibles modificacions, la programació general anual i el conjunt de programes d'atenció a la diversitat que el centre esta­ blisca.

5. Establir les directrius generals per a l'elaboració de les pro­ gramacions didactiques deis dep aments, del pla d'orientació edu­ cativa, psicopedagógica i professional i del pla d'acció tutorial, inclosos en el projecte curricular d'etapa.

6. Proposar al claustre de professors, per a la seua aprovació, els projectes curricul s i el pla d'avaluació d'aquests.

7. Coordinar el desplegament dels projectes curricul s d'etapa en la practica docent de l'institut.

8. Promoure i col'labor amb el cap d'estudis en la coordinació les activitats de perfeccionament del professorat.

9. Proposar al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació, d'acord amb les decisions incloses en els projectes curricul s d'etapa, i el calendari d'examens o proves extraordina­ ries.

10. Promoure l'ús del valencia en totes les activitats que li com­ peteixen.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors