L'etapa d'educació secundària obligatòria s'organitza en matèries i comprèn dos cicles: el primer de tres cursos escolars i el segon d'un. Les matèries s'organitzen en blocs d'assignatures:

1) Troncals, els continguts comuns per a tot l'alumnat, que ha de cursar obligatòriament. Al seu torn, poden ser:

- Matèries generals: comuns per a tot l'alumnat.

- Matèries d'opció: a 3r i 4t hi ha algunes matèries troncals d'entre les que els estudiants han de triar.

 

2) Específiques que al seu torn, poden ser:

- Obligatòries per a l'alumnat: les matèries Educació Física i Religió o Valors Ètics, han de ser cursades per tots els alumnes i les alumnes, tots els cursos.

 -De opció: l'alumnat podrà triar entre 1 i 4 assignatures, en funció de la programació i regulació que estableixi cada Administració educativa i centre docent.

3) De lliure configuració autonòmica, el disseny curricular és competència de les diferents administracions educatives. Entre elles s'inclourà la matèria Llengua Cooficial i Literatura, quan sigui procedent.

Pares, mares o tutors legals, o si escau l'alumnat, podran escollir cursar el quart curs d'Educació Secundària Obligatòria per una de les dues opcions següents:

-Opció d'ensenyaments acadèmiques per a l'alumnat que vulgui continuar estudis de Batxillerat.

-Opció d'ensenyaments aplicades per a l'alumnat que vulgui continuar estudis de Formació Professional.

 

Assignatures d'ESO >>

 

Avaluació i promoció

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria serà contínua, formativa i integradora. L'alumnat de curs quan hagi superat totes les matèries cursades o tengui avaluació negativa en dues matèries com a màxim, sempre que no siguin Llengua i Literatura (castellana o valenciana) i Matemàtiques de forma simultània, i repetirà curs quan tinga avaluació negativa en tres o més matèries. A aquests efectes, només es computaran les matèries que com a mínim els estudiants han de cursar en cada un dels blocs. De forma excepcional, podrà autoritzar-se la promoció de l'alumnat amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin certes condicions. Les decisions referent a això seran adoptades de forma col·legiada pel conjunt del professorat dels alumnes i les alumnes, atenent a l'assoliment dels objectius i al grau d'adquisició de les competències corresponents. Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada, i dues vegades com a màxim dins de l'etapa.

 

El títol de graduat

El títol de graduat en educació secundària obligatòria permetrà accedir als ensenyaments postobligatoris. L'alumnat que cursi educació secundària obligatòria i no obtingui el títol rebrà un certificat oficial en què constarà el nombre d'anys cursats, així com el grau d'assoliment dels objectius de l'etapa i d'adquisició de les competències corresponents.
Les administracions educatives poden establir mesures d'atenció personalitzada dirigides a aquells alumnes que, havent superat totes les matèries d'Educació Secundària Obligatòria, no hagin obtingut el títol per no haver superat l'avaluació final.

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors