La intervenció psicopedagògica, la tutoria i l’orientació són aspectes integrals del procés educatiu. El Departament d’Orientació (D.O.) planifica i coordina les activitats d´orientació del centre, dona suport al professorat en la pràctica d’un ensenyament adaptat a les peculiaritats de l’alumnat i participa més directament amb els alumnes i les alumnes que requereixen suports específics.

L’acció educativa no és competència d’un/a professional sinó que ha de ser una tasca compartida, encara que amb diferents funcions i  graus de responsabilitat per part de tot el professorat del centre. Aquesta acció educativa s’ha de contemplar dintre del marc d’atenció a la diversitat de l’alumnat, i per aquest motiu és encara més necessària la implicació i la coordinació de tots els professionals.

Durant el curs 2019-2020 des del D.O. els objectius principals són:

  • Participar en l’aplicació i millora del Pla de Convivència. Continuar amb el desplegament del programa Tutoria entre iguals (T.E.I.).
  • Millorar el programa d’orientació acadèmica i professional per a afavorir l’èxit en la elecció d’estudis, la formació vocacional i la futura incorporació laboral del nostre alumnat.
  • Treballar en la concreció del Pla d’Acció Tutorial (P.A.T.), elaborant les activitats concretes a realitzar amb l’alumnat, tot i posant especial interès en donar resposta a la diversitat d’interessos, aptituds, capacitats i motivacions del nostre alumnat que està en risc d’abandonar els estudis sense tindre cap titulació, formació ni maduració personal adequada per enfrontar-se al món laboral (alumnat de Formació Professional Bàsica) i les relacionades amb l'orientació acadèmica.
  • Previndre i atendre dificultats d'aprenentatge.
  • Continuar afavorint la integració i aprenentatge de l’alumnat amb necessitats educatives especials (N.E.E.) i necessitats educatives de compensació (N.E.C.).

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors